powiększ tekst A A A

środa 18.05.2022

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Zaproszenie na XXX Sesje Rady Gminy Trzciana

RG.0002.30.2022                                        ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020r. poz. 713) uprzejmie zawiadamiam,
że na dzień 24 maja 2022r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy w Trzcianie
zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Trzciana,
  proponując porządek obrad jak w załączeniu.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy w Trzcianie/sala konferencyjna
Transmisja z sesji -  tutaj.

 Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Renata Paruch

                                                    

Otrzymują:
1.  Radni Gminy Trzciana.

Sołtysi Gminy Trzciana

 

PORZĄDEK OBRAD
XXX Sesja Rady Gminy Trzciana
 24 maja 2022 r. godz. 16:00 - Urząd Gminy w Trzcianie / sala konferencyjna

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 2. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 3. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2022 r.
 4. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2022 r. 
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2022 r. środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Trzciana lub jej jednostkom organizacyjnym
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/278/22 Rady Gminy Trzciana z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Trzciana z innymi gminami polegające na zawarciu umowy dzierżawy nieruchomości.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Trzciana.
 10. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Gminy.

 

 

Wprowadzenie E.R.