powiększ tekst A A A

piątek 17.06.2022

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

ZAPROSZENIE NA XXXI SESJE RADY GMINY ORAZ OGŁOSZENIE O DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY TRZCIANA ZA 2021 ROK

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020r. poz. 713) uprzejmie zawiadamiam,
że na dzień 24 czerwiec 2022r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy w Trzcianie
zwołuję XXXI Sesję Rady Gminy Trzciana,
  proponując porządek obrad jak w załączeniu.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy w Trzcianie/sala konferencyjna
Transmisja z sesji -  tutaj.

PORZĄDEK OBRAD
XXXI Sesja Rady Gminy Trzciana
24 czerwiec 2022r. godz. 16:00 - Urząd Gminy w Trzcianie / sala konferencyjna

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

2.Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

3. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie za rok 2021 i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2022.

4. Przyjęcie uchwały przyjęcia sprawozdania z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Trzciana za 2021 rok.

5. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok.

6. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej na 2021r. dla Gminy Trzciana.

7. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Trzciana za 2021 rok:

a) Przedstawienie raportu;

b) Debata nad raportem;

c) Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzciana wotum zaufania.


8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzciana za 2021 rok;

a) Przedstawienie sprawozdań oraz informacji o stanie mienia;

b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia;

c) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Trzciana za 2020 r. oraz wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy;

d) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;

e) Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzciana za 2021 rok.

9.  Przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Trzciana za rok 2021.

10. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Trzciana za rok 2021.

11. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2022 r.

12. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2022r.

13. Przyjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

14. Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzciana.

15. Przyjęcie uchwały w sprawie utworzenia Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Trzcianie oraz zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Centrum Kultury i Turystyki w Trzcianie.

16. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzciana.

17. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/215/21 Rady Gminy Trzciana z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Inkubator Przedsiębiorczości w Trzcianie”.

18. Interpelacje, zapytania i wnioski.

19. Sprawy bieżące.

20.Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Renata Paruch

 


OGŁOSZENIE

Na sesji Rady Gminy Trzciana, która obecnie planowana jest
w dniu 24.06.2022r. o godzinie 16:00 

Wójt Gminy Trzciana przedstawi raport o stanie gminy, który obejmować będzie podsumowanie działalności za rok 2021.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy powinien złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy w Trzcianie pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Zgłoszenia mieszkańców gminy Trzciana do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 22.06.2022r. w sekretariacie Urzędu Gminy.

RAPORT O STANIE GMINY DOSTĘPNY NA BIULTEYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - LINK LUB DO POBRANIA - TUTAJ

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU DOSTĘPNE NA BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - LINK ORAZ LINK

WZÓR ZGŁOSZENIA DO DEBATY DO POBRANIA - TUTAJ

 

KLAUZULA RODO

 

Wprowadzenie E.R.