powiększ tekst A A A

czwartek 23.06.2022

Kategoria
Pozostałe informacje

Przedsiębiorco! Rusza pierwszy nabór do Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Trzcianie. Otwarcie już wkrótce.

Przedsiębiorco! Rusza pierwszy nabór do Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości
w Trzcianie. Otwarcie już wkrótce.

Wójt Gminy Trzciana wraz z Dyrektorem Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Trzcianie serdecznie zapraszają przedsiębiorców z terenu Gminy Trzciana oraz gmin powiatu bocheńskiego do wzięcia udziału w pierwszym naborze do Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Trzcianie. Nabór prowadzony będzie w terminie od 24 czerwca do 15 lipca 2022 roku.

O przyjęcie do Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Trzcianie ubiegać się może Przedsiębiorca jeśli:

 1. spełnia kryteria MŚP (mały i średni przedsiębiorca),
 2. dokonał rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG lub KRS po dniu 01.01.2017 r.,
 3. posiada siedzibę lub oddział na terenie Gminy Trzciana lub na terenie gmin powiatu bocheńskiego.

Warunki 1-3 muszą być spełnione łącznie.

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. Gminny Inkubator Przedsiębiorczości w Trzcianie wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej www.inkubator-trzciana.pl w zakładce Inkubator - Do pobrania. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

Szczegóły dotyczące naboru można znaleźć w ogłoszeniu https://inkubator-trzciana.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-1-2022-do-udzialu-w-projekcie-pn-gminny-inkubator-przedsiebiorczosci-w-trzcianie/

 

Przedsiębiorcy ubiegający się o przyjęcie do Inkubatora powinni złożyć kompletny Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. Gminny Inkubator Przedsiębiorczości w Trzcianie. Wniosek jest kompletny, w przypadku złożenia go wraz z wymaganymi dokumentami takimi jak:

 1. dokument założycielski: wpis do CEIDG o działalności lub wydruk z rejestru przedsiębiorców KRS,
 2. dokument potwierdzający nadanie numeru statystycznego REGON,
 3. dokument potwierdzający nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP,
 4. oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz jednostek samorządu terytorialnego,
 5. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu,
 6. oświadczenie o wielkości Przedsiębiorcy,
 7. oświadczenie o powstaniu/nie powstaniu Przedsiębiorstwa z udziałem wsparcia pomostowego,
 8. klauzula informacyjna - RODO.

 

 

 

Wniosek o przyjęcie do Inkubatora należy złożyć w terminie prowadzonego naboru tj.
od 24 czerwca do 15 lipca 2022 r. w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór 1/2022 do Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Trzcainie”:

a) osobiście w Urzędzie Gminy Trzciana w Sekretariacie lub u Dyrektora Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości (adres: Urząd Gminy Trzciana, Trzciana 302, 32-722 Trzciana) w dni robocze, w godzinie 7:30 - 15:30

b) lub za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub kurierem na adres:

Gminny Inkubator Przedsiębiorczości w Trzcianie

Urząd Gminy Trzciana

32-733 Trzciana 302

 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości
w Trzcianie. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wyniki naboru zamieszczone zostaną na stronie internetowej Inkubatora www.inkubator-trzciana.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Inkubatora https://bip.malopolska.pl/giptrzciana.

 

 Wnioskodawca zostanie poinformowany o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

 

Oferta Inkubatora skierowana jest do przedsiębiorców z sektora MŚP we wczesnej fazie rozwoju. W ofercie Inkubatora: szkolenia, doradztwo specjalistyczne, coaching, akceleracja, promocja przedsiębiorstw oraz możliwość skorzystania z dostępnej infrastruktury tj. przestrzeń biurowa zorganizowana w systemie co-working oraz sala konferencyjna. Oferta Inkubatora jest bezpłatna.

Inkubator Przedsiębiorczości powstał w związku z realizacją przez Gminę Trzciana projektu pn. „Gminny Inkubator Przedsiębiorczości w Trzcianie” nr RPMP.03.02.00-12-0093/19
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1.117.980,27 zł.

Przedsiębiorco dołącz do nas! Zdobywaj nowe kompetencje, wymieniaj doświadczenia
i nawiązuj nowe relacje.

Więcej informacji o warunkach prowadzonego naboru można uzyskać na stronie internetowej www.inkubator-trzciana.pl lub pod adresem e-mail: biuro@inkubator-trzciana.pl
 

 

 

 

Wprowadzenie: M.R.