powiększ tekst A A A

czwartek 30.06.2022

Kategoria
Aktualności testowe

RELACJA Z XXXI SESJI RADY GMINY TRZCIANA

RELACJA Z XXXI SESJI RADY GMINY TRZCIANA

W dniu 24 czerwca 2022r. o godzinie16:00 odbyła się  XXXI  Sesja Rady Gminy Trzciana. W obradach Sesji Rady Gminy uczestniczyło 15 radnych.

Rada Gminy Trzciana jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Trzciana absolutorium za prawidłowe wykonanie budżetu za rok 2021.

Wykonanie budżetu wyniosło 114%

To ważny dzień w pracy samorządowej wójta.

Podczas sesji zgodnie z ustawą Wójt Gminy przedstawił także "Raport o stanie Gminy Trzcina ", a następnie odbyła się debata po zakończeniu której, Rada Gminy przeprowadziła głosowanie i udzieliła  wotum zaufania.

Podziękowania należą się również Pani Skarbnik Iwonie Dudek, pracownikom Urzędu Gminy w Trzcianie, Kierownikom jednostek organizacyjnych, Dyrektorom Szkół, Strażakom, Paniom i Panom z Kół Gospodyń Wiejskich.

Cieszymy się ponieważ, był to rekordowy rok pod względem pozyskanych środków zewnętrznych.

Nasz sukces, to efekt współpracy władzy Rządowej jak i Samorządowej.

Cieszymy się, że podczas tej uroczystości obecni byli Wojewoda Łukasz Kmita oraz Poseł na Sejm Wiesław Krajewski. Była to okazja do podziękowań za rekordowe wsparcie dla naszej gminy.

 

Podczas obrad XXXI Sesji Rady Gminy podjęto uchwały jak poniżej:

 1. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie za rok 2021 i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2022.
 2. Przyjęcie uchwały przyjęcia sprawozdania z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Trzciana za 2021 rok.
 3. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok.
 4. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej na 2021r. dla Gminy Trzciana.
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Trzciana za rok 2021.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2022 r.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2022r. 
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzciana.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie utworzenia Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Trzcianie oraz zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Centrum Kultury i Turystyki w Trzcianie.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzciana.
 12. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Trzciana za 2021 rok:

a) Przedstawienie raportu;

b) Debata nad raportem;

c) Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzciana wotum zaufania.

13.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzciana za 2021 rok;

a) Przedstawienie sprawozdań oraz informacji o stanie mienia;

b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia;

c) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Trzciana za 2020 r. oraz wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy;

d) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;

e) Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzciana za 2021 rok.

14.Przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Trzciana za rok 2021.

15. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/215/21 Rady Gminy Trzciana z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Inkubator Przedsiębiorczości w Trzcianie”.

Z powyższymi uchwałami można zapoznać się stronie BIP.

Relacja z Sesji Rady Gminy z dnia 24 czerwca 2022r. znajduję się na stronie LINK

Więcej odnośnie spotkania Pania Wojewody w Gminie Trzciana  - LINK