powiększ tekst A A A

piątek 01.07.2022

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia zmiany ,,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciana”

        Na podstawie  art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Trzciana Uchwały nr XXXI/297/22  z dnia  24 czerwca 2022r.  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciana uchwalonego uchwałą Nr IV/20/11 Rady Gminy Trzciana      z dnia 27 stycznia 2011r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 123 poz.970 z dnia 16 marca 2011r.,z późn. zmn.), dla terenów położonych w miejscowości: Trzciana, Łąkta Dolna, Kamionna, Kierlikówka, Ujazd.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Trzcianie, 32-733 Trzciana 302 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

          

                                                                             

                                                                                            Wójt Gminy Trzciana    

                                                                                                          

                                                                                                                   

 Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Wójt Gminy Trzciana

Informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Trzciana (32-733 Trzciana 302, telefon kontaktowy: 14/6484420).
  2. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Obwieszczenie.
  3. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
  5. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Podstawą prawną przetwarzania podanych danych stanowi art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 503) oraz §9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego (Dz.U. z 2003r. Nr 164 poz. 1587) tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania

władzy publicznej powierzonej administratorowi.

6.    W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem

Ochrony Danych pod  adresem e-mail:  aleksandra@eduodo.pl

7.  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

8.     Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej

https://bip.malopolska.pl/ugtrzciana/ oraz w siedzibie Administratora.         

 

 

 

 

Wprowadzenie: M.R.