powiększ tekst A A A

wtorek 13.09.2022

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

ZAPROSZENIE NA XXXII SESJE RADY GMINY

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020r. poz. 713) uprzejmie zawiadamiam,
że na dzień 20 września 2022r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy w Trzcianie
zwołuję XXXII Sesję Rady Gminy Trzciana,
  proponując porządek obrad jak w załączeniu.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy w Trzcianie/sala konferencyjna
Transmisja z sesji -  tutaj.

 

PORZĄDEK OBRAD
XXXII Sesja Rady Gminy Trzciana
20 wrzesień 2022 r. godz. 16:00 - Urząd Gminy w Trzcianie / sala konferencyjna

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

2. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

3. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych w szkołach oraz stanu przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

4. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego na terenie Gminy Trzciana.

5. Przyjęcie informacji Wójta Gminy o wykonaniu budżetu i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciana za I półrocze.

6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2022 r.

7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciana.

8. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 1091/8, stanowiącej własność Gminy Trzciana, na czas oznaczony powyżej 3 lat.

9. Przyjęcie uchwały w sprawie kryteriów i zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w na działce nr 918/1 w miejscowości Trzciana wybudowanym w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Małopolska sp. z o.o., na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

10. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Trzciana na rok szkolny 2022/2023.

11. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwały XVII/133/09 Rady Gminy Trzciana z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania i obliczania w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Radę Gminy Trzciana.

12. Interpelacje, zapytania i wnioski.

13. Sprawy bieżące.

14. Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Renata Paruch

 

KLAUZULA RODO