powiększ tekst A A A

wtorek 27.09.2022

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

RELACJA Z XXXII SESJI RADY GMINY TRZCIANA

RELACJA Z XXXII SESJI RADY GMINY TRZCIANA

W dniu 20 września 2022r. o godzinie 16:00 odbyła się XXXII Sesja Rady Gminy Trzciana.
W obradach Sesji Rady Gminy uczestniczyło 14 radnych.

Podczas sesji Rady Gminy głos zabrał Michał Lysy Prezes Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Małopolsce, który przedstawił w szerokim zakresie możliwość nabycia mieszkania w Gminie Trzciana.

Więcej informacji dotyczącej działalności SIM - https://simmalopolska.pl/

W udziale wzięli również Dyrektorzy Publicznych Szkół Podstawowych z Gminy Trzciana, którzy przedstawili stan przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie przedstawił wyniki egzaminów zewnętrznych.

Stanisław Piasecki - Komendant Gminny Związku OSP w Trzcianie przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie Trzciana.

Przewodnicząca Rady Gminy Renata Paruch przedstawiła informację Wójta Gminy o wykonaniu budżetu i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciana z I półrocze.

 

Podczas obrad XXXI Sesji Rady Gminy podjęto uchwały jak poniżej:

1. Przyjęcie uchwały w sprawie kryteriów i zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w na działce nr 918/1 w miejscowości Trzciana wybudowanym w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Małopolska sp. z o.o., na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

2. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/133/09 Rady Gminy Trzciana z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania i obliczania w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Radę Gminy Trzciana.

3. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2022 r.

4. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciana.

5. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 1091/8, stanowiącej własność Gminy Trzciana, na czas oznaczony powyżej 3 lat.

6. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Trzciana na rok szkolny 2022/2023.

Z powyższymi uchwałami można zapoznać się stronie BIP.
Relacja z Sesji Rady Gminy z dnia 20 września 2022r. znajduję się na stronie  - LINK

 

Wprowadzenie E.R.

Foto relacja: