powiększ tekst A A A

piątek 02.12.2022

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

ZAPROSZENIE NA XXXIV SESJE RADY GMINY

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020r. poz. 713) uprzejmie zawiadamiam,
że na dzień 9 grudnia 2022r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy w Trzcianie
zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy Trzciana,
  proponując porządek obrad jak w załączeniu.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy w Trzcianie/sala konferencyjna

Transmisja z sesji -  tutaj.

 

Otrzymują:
1. Radni Gminy Trzciana.

2. Sołtysi Gminy Trzciana

 
Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020r. poz. 713/ pracodawca jest zobowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

PORZĄDEK OBRAD
XXXIV Sesja Rady Gminy Trzciana
09 grudzień 2022 r. godz. 16:00 - Urząd Gminy w Trzcianie / sala konferencyjna

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 2. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

 3. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2022 r.

 4. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciana.

 5. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Rdzawie.

 6. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Trzciana.

 7. Przyjecie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 8. Przyjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na terenie Gminy Trzciana na rok 2023

 9. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzciana.

 10. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz ich rodziców.

 11. Przyjęcie uchwały zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Kamionna.

 12. Przyjęcie uchwały zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Kierlikówka.

 13. Przyjęcie uchwały zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Łąkta Dolna.

 14. Przyjęcie uchwały zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Trzciana.

 15. Przyjęcie informacji o oświadczeniach majątkowych.

 16. Interpelacje, zapytania i wnioski.

 17. Sprawy bieżące.

 18. Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy.

 

KLAUZULA RODO

 

Wprowadzenie E.R.