powiększ tekst A A A

środa 22.03.2023

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

ZAPROSZENIE NA XXXVIII SESJE RADY GMINY

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2020r. poz. 713) uprzejmie zawiadamiam,
że na dzień 28 marzec 2023r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy w Trzcianie zwołuję XXXVIII Sesję Rady Gminy Trzciana, proponując porządek obrad jak w załączeniu.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy w Trzcianie/sala konferencyjna
Transmisja z sesji - tutaj.Otrzymują:

 1. Radni Gminy Trzciana.
 2. Sołtysi Gminy Trzciana

PORZĄDEK OBRAD
XXXVIII Sesja Rady Gminy Trzciana
28 marzec 2023r. godz. 16:00 - Urząd Gminy w Trzcianie / sala konferencyjna

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad oraz protokołu
  z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 2. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 3. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2023 r.
 4. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Brzeszcze a Gminą Trzciana dotyczącego powierzenia Gminie Brzeszcze realizacji zadania w zakresie udzielenia tymczasowego schronienia jednemu bezdomnemu mężczyźnie z terenu Gminy Trzciana w Schronisku dla osób bezdomnych z miejscami noclegowymi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Trzciana na lata 2023-2025.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Klubie Dziecięcym "Maja" w Leszczynie oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminy Trzciana.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu budowy wieży widokowej na Górze Kamionna.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na terenie Gminy Trzciana w 2023 roku.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/162/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 26 lutego 2013r w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 13. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Trzciana z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022.
 14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022 rok.
 15. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 16. Sprawy bieżące.
 17. Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Renata Paruch

KLAUZULA RODO

 

Wprowadzenie E.R.