powiększ tekst A A A

niedziela 09.12.2018

Kategoria
Pozostałe informacje

II SESJA RADY GMINY TRZCIANA - RELACJA

 Dwie godziny i piętnaście minut trwały obrady Rady Gminy Trzciana, która na swojej drugiej sesji spotkała się 7 grudnia 2018 roku w Świetlicy Gminnej w Trzcianie. Posiedzenie prowadzone przez Przewodniczącą Rady Gminy Trzciana Renatę Paruch rozpoczęło się od mikołajowego akcentu, gdyż wszystkich obecnych w sali Koło Gospodyń i Gospodarzy z Kamionnej obdarowało suszem owocowym, który przyda się do sporządzenia wigilijnego obiadu.
 Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, na wniosek Przewodniczącej, Rady proponowany porządek obrad poszerzono o jeden punkt – podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu Gminie Kocmyrzów - Luborzyca dotacji celowych na koszty realizacji wspólnego zadania pn. „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Województwa Małopolskiego".
 Po jednogłośnym przyjęciu porządku obrad Przewodnicząca oddała głos Wójtowi Gminy Trzciana Cezaremu Stawarzowi , który w ujęciu chronologiczno – problemowym omówił swoja działalność w okresie od poprzedniej sesji. Był to okres, w którym m. in. Został On wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady LGD „Dolina Raby", odbył szereg spotkań i wyjazdów.
 Kolejna część sesji to podejmowanie uchwał. Ponieważ były one (poza jedną) omawiane i dyskutowane na posiedzeniach komisji, głosowania przebiegały sprawnie, a uchwały były przyjmowane jednogłośnie. Przy niektórych (zmiana budżetu, zmiana uchwały o udzieleniu Gminie Kocmyrzów - Luborzyca dotacji celowych, uchwalenie programu osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży") wyjaśnienia składali: Skarbnik Gminy - Bożena Jagielska, pracownik Urzędu Gminy Wojciech Kurczak, kierowniczka GOPS Elżbieta Burkowicz). Wszystkie uchwały, w tym nowy Statut Gminy Trzciana, uchwały określające stawki podatków na 2019 rok, będą dostępne w BIP Gminy Trzciana.
 Po zakończeniu głosowań rozpoczęło się składanie zapytań i interpelacji. O głos prosili wszyscy sołtysi i większość radnych oraz dwoje mieszkańców Gminy obecnych na obradach, którzy przedkładali Radzie głównie prośby o naprawę dróg, montaż lamp oświetleniowych, usuwania konarów zwisających nad drogami, rozwiązanie problemu z brzydkimi zapachami i ściekami z oczyszczalni ścieków w Łąkcie Górnej (Gmina Żegocina), rozbudową oczyszczalni w Trzcianie, uruchomienia żłobka w Leszczynie. Radny Stanisław Pastuszak przedłożył wniosek o organizowanie w poszczególnych wioskach imprez integracyjnych.
 Mieszkaniec Trzciany Tadeusz Śliwa przedstawił treść pisma do Wójta i Rady Gminy, w którym w imieniu mieszkańców przysiółka Libichowa prosi o przeanalizowanie raz jeszcze rozbudowy oczyszczalni i ewentualne przeniesienie jej w inne miejsce, wybudowanie chodnika w kierunku sklepu, zamontowanie 3 lamp, obniżenie opłat za przyłącza wody i kanalizacji i opłat eksploatacyjnych.
 Głos zabrała także mieszkanka Trzciany Anna Guśpiel. Poinformowała o skargach na działalność w poprzednich latach Urzędu Gminy dotyczących kanalizacji. Odnieśli się do jej wypowiedzi: Stanisław Kowalczyk i radny Ryszard Śliwa. Wkrótce wymiana zdań przeistoczyła się w kłótnię zakończoną wnioskiem o ustanowienie Regulaminu Rady, określającego zasady zabierania głosu i dający prowadzącemu obrady prawo do odebrania głosu.
 Końcowa część obrad to odpowiedzi Wójta Gminy Cezarego Stawarza na zgłoszone uwagi i wnioski. W jego wypowiedzi często padało wezwanie do dyskusji i rozważania zgłoszonych problemów. Poruszył także sprawę przetargu na wywóz odpadów komunalnych, zakupu działki i budynków po Kółku Rolniczym w Trzcianie. Poprosił aby interpelacje składać na pismie w celu możliwości dokładniejszego zapoznania się z poruszanymi w nich zagadnieniami.
 Pomysł radnego Stanisława Pastuszaka uznał za bardzo dobry.
  O godzinie 17.15, prośbą o składanie przez radnych oświadczeń majątkowych i podziękowaniem za udział w sesji, Przewodnicząca Rady Renata Paruch zakończyła obrady.

                                                                      Tekst, zdjęcia, wprowadzenie: Tadeusz Olszewski


Retransmisja obrad:  http://www.trzciana.pl/sesja-rady-gminy-2018-12-7.html