powiększ tekst A A A

środa 21.11.2018

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

PIERWSZA SESJA NOWEJ RADY GMINY TRZCIANA KADENCJI 2018-2023

       Dnia 20 listopada 2018r. w Świetlicy Gminnej w Trzcianie odbyła się inauguracyjna sesja nowo wybranej Rady Gminy Trzciana kadencji 2018 – 2023.
Przed jej rozpoczęciem radni i wójt uczestniczyli we mszy św. w kościele parafialnym w Trzcianie odprawionej w intencji nowego samorządu.

O godz. 12:00 Radny Senior Tadeusz Cempura dokonał otwarcia pierwszej sesji. Następnie Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Łukasz Grabowski wręczył zaświadczenia nowo wybranym radnym. Radni złożyli ślubowanie: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Tak mi dopomóż Bóg".

Zgodnie z harmonogramem sesji inauguracyjnej, w dalszej części Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej wręczył zaświadczenie o wyborze nowo wybranemu Wójtowi Gminy Trzciana Panu Cezaremu Stawarzowi. Wójt złożył uroczyste ślubowanie: „Obejmując Urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg".

Kolejnym punktem sesji był wybór Przewodniczącego Rady Gminy Trzciana. Na to stanowisko zostały zgłoszone trzy kandydatury: radnej Renaty Paruch, radnego Ryszarda Śliwy oraz radnego Kazimierza Kołodzieja. W głosowaniu tajnym 9-cioma głosami „za" radni powierzyli przewodniczenie Radzie Gminy Trzciana Pani Renacie Paruch. W tym momencie nowo wybrana Przewodnicząca Rady Gminy przejęła prowadzenie Sesji od Radnego Seniora. Potem nastąpił wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy. Do pełnienia tych funkcji w głosowaniu tajnym wybrani zostali: radny Jan Kukla (10 głosów „za") oraz radny Marcin Ujejski (15 głosów „za").

W dalszej części sesji ustalono składy liczbowe i osobowe czterech stałych Komisji Rady Gminy oraz jednej komisji doraźnej. Przedstawiają się one następująco:

Komisja Rewizyjna:
1.Stanisław Pastuszak- Przewodniczący
2.Kazimierz Kołodziej
3.Marcin Duda

Komisja Gospodarczo- Budżetowa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
1.Marcin Ujejski- Przewodniczący
2.Piotr Osikowicz
3.Wiesław Kukla
4.Henryk Grabowski
5.Tadeusz Cempura
6.Ryszard Śliwa
7.Jan Kukla

Komisja Oświatowo- Społeczna:
1.Mirosław Kukla- Przewodniczący
2.Sabina Wojewoda
3.Józef Pijanowski
4.Renata Paruch
5.Maria Pietroń

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
1.Tadeusz Cempura - Przewodniczący
2.Józef Pijanowski
3.Marcin Duda

Powołano również doraźną 3 osobową Komisję Statutową w składzie:
1.Ryszard Śliwa- Przewodniczący
2.Marcin Ujejski
3.Marcin Duda.

Po ustaleniu składów poszczególnych komisji, Wójt Gminy Trzciana Cezary Stawarz pogratulował radnym wyboru oraz wyraził nadzieję na owocną współpracę z Radą Gminy Trzciana na rzecz wspólnego dobra mieszkańców naszej gminy.

Następnie Wójt Cezary Stawarz oraz radni, na czele z Przewodniczącą Rady Gminy Trzciana Panią Renatą Paruch złożyli podziękowania i wręczyli kwiaty dotychczasowemu Wójtowi Gminy Trzciana - Józefowi Nowakowi oraz dotychczasowemu Przewodniczącemu Rady Gminy Trzciana- Ryszardowi Śliwie.

W dalszej części o zabranie głosu poprosił dotychczasowy Wójt Józef Nowak, który pogratulował wyboru nowym władzom. Swojemu następcy wręczył publikację „Osiem wieków Trzciany", opisującą dzieje miejscowości Trzciana oraz naszej gminy od początku jej powstania. Dotychczasowy wójt wyraził nadzieję i życzył nowym władzom, aby ich działania w dalszym ciągu rozwijały naszą gminę i służyły jej mieszkańcom. Głos zabrał również dotychczasowy przewodniczący Rady Gminy - Ryszard Śliwa, który w imieniu Rady Gminy ubiegłych kadencji podziękował Panu Józefowi Nowakowi za wspólną pracę na rzecz rozwoju naszej gminy. Wyrazy uznania i podziękowania złożyli Józefowi Nowakowi również sołtys wsi Leszczyna oraz w imieniu pozostałych sołtysów Pan Stefan Król.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy sesji dotychczasowemu Wójtowi Gminy Trzciana Józefowi Nowakowi oraz nowo wybranemu Wójtowi Gminy Trzciana Cezaremu Stawarzowi zaśpiewali „Sto lat".

Relacja wideo z I sesji Rady Gminy Trzciana kadencji 2018-2023 dostępna będzie na naszej stronie internetowej w dniu dzisiejszym.

Nagranie sesji rady 

wprowadzający: A.B.