powiększ tekst A A A

Gmina

           Gmina Trzciana (utworzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1994 roku - do pobrania TUTAJ) położona jest w województwie małopolskim, w południowej części powiatu bocheńskiego, u podnóża Beskidu Wyspowego. W skład gminy wchodzi   7 sołectw o łącznej powierzchni 4409 ha i liczbie mieszkańców 5473 (stan na 01.08.2016 r.) Malownicze usytuowanie    u stóp Góry Kamionna (801 m npm) i Góry Pasierbieckiej (769 m npm), atrakcyjny teren poprzecinany licznymi potokami, bogaty w zabytki przyrody – sprawiają, że w gminie rozwija się turystyka i agroturystyka. W lasach porastających zbocza gór można spotkać sporo dzikiej zwierzyny i ptactwa: dzik, sarna, borsuk, przejściowo jeleń karpacki, zając, kuropatwa, bażant. Na północno-zachodnich stokach Góry Kamionna zlokalizowany jest rezerwat przyrody o pow. około 40 ha , w którym występuje buczyna karpacka i liczne rośliny pod ochroną, między innymi lilia złotogłów.

                   Pierwsza kronikarska informacja o Trzcianie pojawiła się w 1262 r. kiedy to książę krakowski Bolesław Wstydliwy nadał dziedzicowi z Niegowici lasy i gaje o pow. około 100 km². Informacja ta mówi o części Trzciany – Libichowej, natomiast nazwa Trzciana pojawia się dopiero w XV wieku i pochodzi najprawdopodobniej od trzciny, która występowała tutaj na bardzo dużych obszarach, otaczając stawy rybne należące do klasztoru. W latach 1262-1266 w Trzcianie został lokowany klasztor Kanoników Regularnych Św. Marka jako fundacja rycerska Dzierżykraja i Wysza z Niegowici. Zakonnicy postawili tu swój własny, najprawdopodobniej drewniany kościółek. Jak podają źródła historyczne już     w 1335 r. istniała w Trzcianie parafia, do której należało ponad 1100 wiernych z Trzciany i okolic. W drugiej połowie XVI w. w miejsce starego, drewnianego kościółka powstał nowy, już murowany. W 1652 r. w czasie wojen kozackich klasztor został zrabowany, spalony a zakonnicy pozabijani. W pięć lat później wymurowano nowy, do dzisiaj stojący kościół, który kilkakrotnie był rozbudowywany i kryje w sobie cenne zabytki, m.in. chrzcielnicę kamienną, późnogotycką z 1497 r. renesansowy portal do zakrystii z XVI wieku, boczne portale barokowo- klasycystyczne, konfesjonał rokokowy, ołtarz z XVII wieku. 14 lipca 2002 r. podczas parafialnego odpustu poświęcono dwie nowo wybudowane, strzeliste wieże, które nadały kościołowi wybitnie neogotycki wygląd.


                      Wójtem Gminy od początku jej utworzenia był mgr inż. Józef Nowak, a od 20 listopada 2018r. Pan mgr Cezary Stawarz. Przewodniczącym Rady Gminy był mgr inż. Piotr Janeczek, a po jego rezygnacji – Szczepan Mroczek. Od 2002 r. funkcję Przewodniczącego Rady Gminy pełnił Ryszard Śliwa a po wyboprach 2018r. Pani mgr Renata Paruch.

Gmina Trzciana posiadała herb, który uchwalono na uroczystej Sesji Rady Gminy 11.11.1997 r. Za motyw dla herbu posłużyło godło noszone na habitach przez Kanoników Regularnych od Pokuty Błogosławionych Męczenników, umieszczone w lewej części herbu. W drugiej części herbu widniał kłos złożony z 7 kłosków symbolizujących 7 wsi wchodzących w skład gminy.

Z inicjatywy i na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy Pana Ryszarda Śliwy, zgłoszony na jednym z posiedzeń Komisji Budżetowo-Gospodarczej, Samorząd Gminy Trzciana podjął decyzję o ufundowaniu dla Gminy Trzciana sztandaru. Przewodniczący motywował to przypadającą 1 stycznia 2015 r. dwudziestą rocznicą reaktywowania Gminy Trzciana.
Po rozeznaniu procedury związanej z uchwaleniem sztandaru okazało się, że należy również opracować nowy herb gminy, zgodny z obowiązującymi zasadami heraldyki, weksylologi i miejscową tradycją historyczną. Wg informacji uzyskanych od heraldyków dotychczas używany herb Gminy Trzciana nie spełniał zasad heraldyki ze względu na kształt tarczy, napis na tarczy i jej dzielenie. Dotychczas Gmina Trzciana nie posiadała także własnej flagi ani banneru.
Pełne opracowanie historyczno-heraldyczne dla Gminy Trzciana oraz przygotowanie projektów symboli zlecono p. Włodzimierzowi Chorązkiemu – historykowi i heraldykowi z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Po przeanalizowaniu wariantów projektów nowych symboli gminy, przygotowanych i przedstawionych przez p. Chorązkiego całość dokumentacji przedłożono do zaopiniowania Komisji Heraldycznej działającej przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji w Warszawie. Zdecydowanie sprzeciwiła się ona propozycji naszego samorządu odnośnie pozostawienia w herbie kłosu zboża, będącego symbolem wszystkich siedmiu wsi wchodzących w skład Gminy Trzciana.
Uchwałą Komisji Heraldycznej z dnia 13 czerwca 2014 r. Minister Administracji i Cyfryzacji wyraził pozytywną opinię w sprawie przedstawionych projektów nowych symboli Gminy Trzciana. Ten dokument był podstawą do podjęcia przez Radę Gminy Trzciana stosownej uchwały na sesji w dniu 14 sierpnia 2014 r. Uroczyste odczytanie tej uchwały oraz poświecenie sztandaru nastąpiło podczas gminnych obchodów Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2014 r.

W latach 1995 –2013 dzięki aktywności samorządu i zaangażowaniu społeczeństwa udało się zrealizować wiele zamierzeń inwestycyjnych. Gmina Trzciana jest w 100 % stelefonizowana i zgazyfikowana, zorganizowano selektywny wywóz śmieci i odpadów, znaczną część Trzciany i Łąkty Dolnej objęto siecią kanalizacyjną, działa tu Bank Spółdzielczy Rzemiosła, dwa Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, funkcjonuje Zespół Placówek Oświatowych w Trzcianie, Zespół Szkół w Leszczynie, szkoły podstawowe: w Kierlikówce, Łąkcie Dolnej i Kamionnej, 4 biblioteki, 5 świetlic wiejskich. W Kamionnej Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kamionna prowadzi gimnazjum i przedszkole.  W październiku 2012 r. w dawnym budynku szkolnym w Rdzawie otwarto Środowiskowy Dom Samopomocy.


Sporo osób prowadzi działalność gospodarczą. Kilku bardziej przedsiębiorczych mieszkańców ma własne firmy, zatrudniające od kilkunastu do kilkudziesięciu pracowników, m.in. Zakład Usługowo Remontowy HYDROSPRZĘT w Łąkcie Dolnej,- Zakład Produkcji Zabawek Ekologicznych „BAJO" w Kamionnej,- Zakład Krawiecki Szaty Liturgiczne w Kierlikówce,- Wytwórnia Lodów „GALLOD" w Leszczynie,- Ferma Drobiu w Ujeździe,- Delikatesy Centrum w Trzcianie,- Biedronka w Trzcianie,-


Podstawowym zajęciem ludności jest rolnictwo – zwłaszcza północna część gminy tj. Leszczyna i Trzciana specjalizują się w uprawie warzyw pod osłonami i sadownictwie. Potencjał turystyczny gminy wynika z jej położenia geograficzno-przyrodniczego, niskiego zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego, korzystnego usytuowania względem aglomeracji krakowskiej. Walory krajobrazowe gminy zaznaczają się zwłaszcza w jej części południowej – tzw. „beskidzkiej". Urozmaicona rzeźba terenu, malowniczo wijący się Potok Sanecki, rzeki: Pluskawka i Rdzawka, liczne zalesienia i zadrzewienia, Góra Kamionna z rezerwatem przyrody, zespoły dworsko-parkowe w Rdzawie i Kamionnej, liczne zabytki architektury drewnianej - czynią gminę atrakcyjną dla rozwoju turystyki weekendowej i pobytowej.

Dosyć prężnie działają nieliczne co prawda ale świetnie położone gospodarstwa agroturystyczne.           W wielu miejscowościach występują obiekty historyczne i sakralne o charakterze zabytkowym oraz pomniki przyrody i miejsca pamięci. Uwadze zwiedzających można polecić zespół dworsko-parkowy w Rdzawie i Kamionnej, pomnik-kolumnę z czasów wojen szwedzkich (1656 r.) w Kamionnej, upamiętniający zwycięstwo Polaków nad Szwedami, zabytkowe cmentarze z okresu I wojny światowej w Leszczynie, Łąkcie Dolnej i Trzcianie. Działają twórcy ludowi, funkcjonują zespoły muzyczne. Warunki krajobrazowe pozwalają gminie na stworzenie ciekawej oferty turystycznej toteż m.in. w Rdzawie powstało Centrum Sportu i Rekreacji ,natomiast w Trzcianie wybudowano boisko "ORLIK", które cieszy się ogromnym powodzeniem zarówno u młodzieży jak i osób starszych. W centrum Trzciany powstał plac zabaw dla dzieci, zaś w Kamionnej przy budynku szkoły zlokalizowano siłownię na świeżym powietrzu.  W listopadzie 2012 r. w Trzcianie uruchomiono nowoczesną oczyszczalnię ścieków.

Obecnie prowadzone inwestycje gminy to dalszy etap kanalizacji  i wodociągowania gminy oraz budowa sali gimnastycznej przy PSP w Kierlikówce i placu zabaw przy Zespole Szkół w Leszczynie.
Ogólnie wizja gminy Trzciana przedstawia się następująco: „Gmina rozwinięta gospodarczo, atrakcyjna turystycznie, czysta ekologicznie, zasobna ekonomicznie dzięki: wyspecjalizowanej produkcji warzywniczej, przemysłowi rolno-spożywczemu, wytwórczości oraz turystyce, wykształconym mieszkańcom i ich przedsiębiorczości, przyjazna dla mieszkańców, inwestorów i gości".

 

UG w Trzcianie 32-733 Trzciana 302,- Tel. 14 648 44 20 Fax. 14 613 63 01