powiększ tekst A A A
TADEUSZ MIKOŁAJEK (1947 - 2007)

Tadeusz Mikołajek urodził się 1 maja 1947 roku w rodzinie Anny i Feliksa Mikołajków, zamieszkałych w Leszczynie. W rodzinnej miejscowości ukończył szkołę podstawową, po której kontynuował naukę w Liceum Pedagogicznym w Bochni, a od 1965 roku w Liceum Pedagogicznym w Tarnowie. Jego specjalnością od początku była matematyka.
Po zdaniu matury rozpoczął pracę pedagogiczną w Jaworze Górnym koło Dębicy. Pracował tam krótko, tylko jeden rok szkolny (1.09.1967 - 31.08.1968). Z powodu konieczności opiekowania się chorym ojcem, poprosił o przeniesienie do szkoły, położonej bliżej domu rodzinnego. Władze oświatowe wyraziły na to zgodę i od 1 września 1968 roku rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej w Królówce. W 1970 roku, w celu podniesienia kwalifikacji pedagogicznych rozpoczął naukę w Studium Nauczycielskim w Nowym Sączu. Ten rok był ważny w jego życiu także z innego powodu. 22 sierpnia 1970 roku zawarł bowiem związek małżeński z Bronisławą. Jego praca zawodowa szybko znalazła uznanie i z dniem 1 stycznia 1971 roku powołany został na stanowisko kierownika szkoły w Królówce. Funkcję te sprawował jednak krótko, do 31 sierpnia 1971 roku. Z tym dniem został przeniesiony do kolejnej placówki - do Szkoły Podstawowej w Trzcianie. Z ta szkołą związał się już na cała pedagogiczna karierę, choć w trudnych latach przemian przyszło mu uzupełniać etat w Szkole Podstawowej w Kierlikówce (od stycznia 1974 r.). Był to okres tworzenia zbiorczych szkół gminnych. Będąc już (od 14.X.1975 r.) nauczycielem mianowanym, z dniem 1 sierpnia 1975 roku Tadeusz Mikołajek objął funkcje zastępcy dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej w Trzcianie, która kierował Józef Korta. Nadzorował pracę świetlicy szkolnej. W tym też roku za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej otrzymał po raz pierwszy Nagrodę Kuratora Oświaty. Doceniono jego duże umiejętności organizacyjne i prace przy urządzaniu klasopracowni.
W maju 1981 roku został odwołany z funkcji zastępcy dyrektora i przesunięty na stanowisko wychowawcy w szkolnej świetlicy. 12 listopada 1981 roku Gminny Inspektor Oświaty powołał go na stanowisko kierownika świetlicy. Po utworzeniu w Trzcianie filii Zespołu Szkół Rolniczych w Dąbrowicy od maja 1984 roku uczył w tej placówce matematyki. 1 września 1987 roku powołany został na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzcianie. Podjął się trudu przebudowy systemy ogrzewania szkoły z piecowego na centralne - gazowe. Zamiar podjął już w 1987 roku, ale z powodu trudności w zaopatrzeniu i pozyskaniu środków inwestycję zakończono w 1991 roku. Za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze kolejny raz otrzymał Nagrody Kuratora Oświaty (20.XII. 1988 i 20.VI. 1990 r.).
Jego staraniem uratowany, a potem odnowiony został historyczny sztandar szkoły z 1930 roku, który od 1946 roku był ukrywany. 19 października 1991 roku odrestaurowany sztandar z wizerunkiem Świętego Jana Kantego ponownie przekazany został społeczności szkolnej.
Tadeusz Mikołajek nie zamykał swojej działalności w murach szkoły. Już od 1965 roku aktywnie działał w Związku Harcerstwa Polskiego, a od 1967 w Związku Nauczycielstwa Polskiego. W 1970 roku wstąpił w szeregi PZPR. Od 1974 roku był także kuratorem nieletnich Sądu Rejonowego w Bochni. Aktywnie działał w samorządzie lokalnym będąc w końcu lat osiemdziesiątych radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Tarnowie.
Kiedy w 1992 roku organ prowadzący szkołę ogłosił konkurs na stanowiska dyrektora SP w Trzcianie Tadeusz Mikołajek już do niego nie przystąpił. Z powodu pogarszającego się stanu zdrowia musiał wziąć urlop dla poratowania zdrowia (od stycznia 1993 do lutego 1994 roku. Z dniem 31 sierpnia 2000 roku przeszedł w stan nieczynny i z tym samym dniem przeszedł na emeryturę. Nie od razu całkowicie rozstał się ze szkołą, bo pracował jeszcze w trzciańskiej podstawówce do końca roku szkolnego 2000/2001 na cząstce etatu. Właściwie do samego końca bardzo chętnie pomagał dzieciom w zgłębianiu wiadomości i umiejętności historycznych, udzielając im korepetycji. Jednak te 33 lata pracy w oświacie, w latach przełomu historycznego, w tym przez wiele lat na stanowiskach kierowniczych, z pewnością odcisnęły się na Jego zdrowiu i spowodowały, że w tak młodym wieku musiał odejść z tego świata. Ogromna liczba uczestników pogrzebu w dniu 23 kwietnia 2007 roku dobitnie świadczy o tym, jak wielkim szacunkiem i wdzięcznością za pedagogiczną i społeczną działalność darzyła go społeczność lokalna.

Źródła:
1. Kronika Szkoły Podstawowej w Trzcianie.
2. Teczka akt osobowych - UG w Trzcianie.

    tl_files/content/galerie/postacie_historyczne/tadeusz_mikolajek/mikolajek02.jpg