zdjęcie w tle

1 lipca została podpisana umowa przez Gminę Trzciana na kolejne dofinansowanie projektu

1 lipca została podpisana umowa  przez Gminę Trzciana na kolejne dofinansowanie projektu

Gmina Trzciana realizuje projekt pn. „Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Trzciana"

dofinansowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 2 Fundusze Europejskie dla środowiska, Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, Typ projektu B. Funkcjonowanie ekodoradców w gminach, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


W ramach projektu wyznacza się następujące zadania i działania:


Zadanie 1. Zatrudnienie Ekodoradcy w Gminie

W ramach kosztów kwalifikowanych zatrudniony zostanie Ekodoradca, który prowadził będzie działania doradcze i informacyjno-edukacyjne w zakresie OZE, efektywności energetycznej, źródeł ogrzewania, dostępnych programów dofinansowania, uchwały antysmogowej. Wymiar - 1 pełny etat w okresie 36 miesięcy. Udzielał będzie jednocześnie doradztwa i pomocy mieszkańcom w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie i ich rozliczaniu.


Zadanie 2. Adaptacja i wyposażenie stacjonarnego punktu obsługi mieszkańców

W ramach kosztów kwalifikowanych zrealizowana zostanie adaptacja pomieszczenia na punkt obsługi mieszkańców i pokrycie kosztów wyposażenia tj. umeblowanie, zakup sprzętu komputerowego. Punkt zlokalizowany będzie w budynku Urzędu Gminy.


Zadanie 3. Prowadzenie lokalnych akcji informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony klimatu, powietrza, uchwał antysmogowych dedykowanych dla każdej grupy społecznej

W ramach kosztów kwalifikowanych prowadzone będą działania informacyjno-edukacyjne m.in. lokalne akcje informacyjno edukacyjne w zakresie ochrony klimatu, powietrza, uchwał antysmogowych: w tym 12 akcji lub/i wydarzeń poświęconych tematyce ochrony powietrza,

klimatu w gminie, dostępnym programom wsparcia na likwidację niskiej emisji, wykorzystania OZE, itp.; oraz 6 spotkań z grupami opiniotwórczymi w gminie w celu zapoznania tych grup z tematem zanieczyszczenia powietrza, jego skutkami oraz programami pomocowymi; opracowanie i wydruk plakatów, ulotek, broszur.

Zadanie 4. Zakup sprzętu do wsparcia prowadzonych działań doradczych, edukacyjnych

W ramach kosztów kwalifikowanych zakupiona zostanie kamera termowizyjna do identyfikacji konieczności prowadzenia działań termomodernizacyjnych oraz edukacji w zakresie podnoszenia świadomości potrzeby przeprowadzania termomodernizacji domów. Kamera umożliwiała będzie m.in. ocenę jakości izolacji cieplnej budynków, lokalizacji mostków cieplnych w budownictwie. Zakupione zostanie również oprogramowanie umożliwiające wykonywanie prostych raportów i analiz.


Grupy docelowe:

Projekt jest ukierunkowany na korzyści dla mieszkańców gminy Trzciana, którzy skorzystają z usług Ekodoradcy.

Projekt ma na celu m.in. poprawę jakości życia i środowiska wszystkich mieszkańców poprzez dostarczanie wsparcia, informacji i edukacji ekologicznej. Ekodoradca będzie kluczowym członkiem projektu, pełniącym funkcję doradczą i informacyjną dla lokalnej społeczności. Usługi i porady w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju będą dostępne dla wszystkich chętnych mieszkańców, którzy jako odbiorcy projektu będą czerpać z niego wiele korzyści. Dzięki wsparciu Ekodoradcy, mieszkańcy będą mieli możliwość skorzystania z programów finansowych i dotacji, które pomogą im w modernizacji swoich systemów grzewczych.

Odbiorcami projektu będą również lokalne instytucje, takie jak szkoły, przedszkola i centra kultury.


Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest wsparcie gminy w transformacji energetycznej oraz wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, który dotyczy ograniczenia emisji i zmniejszenia stężeń: pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu oraz dwutlenku azotu. Podjęte działania wpłyną na ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i tym samym na poprawę jego jakości. Realizacja zadań projektu stanowi jednocześnie realizację działań naprawczych wskazanych w Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Projekt pozwoli również na realizację polityki energetyczno - klimatycznej.

Cele szczegółowe projektu:

Podniesienie świadomości mieszkańców regionu w zakresie zagrożeń zdrowotnych związanych z zanieczyszczeniem środowiska, ale również korzyściami wynikającymi z wykorzystania czystych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej. W ramach projektu wskazywane będą korzyści wynikające z wymiany nieefektywnych kotłów węglowych, takich jak poprawa zdrowia, wygoda, oszczędność oraz promocja gminy i innowacje. Przez kampanie edukacyjne, spotkania oraz materiały informacyjne, projekt będzie angażował społeczność lokalną i stymulował jej rozwój.


Wartość projektu: 467 516,62 zł


Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 397 389,12 zł


#FunduszeEU #FunduszeEuropejskie

tło

Godziny otwarcia urzędu

Poniedziałek

7:30-15:30

Wtorek

7:30-15:30

Środa

7:30-15:30

Czwartek

7:30-15:30

Piątek

7:30-15:30

Urząd gminy trzciana

Adres:

Trzciana 302,
32-733 Trzciana

Sekretariat:

tel: 14 648 44 20
e-mail: gmina@trzciana.pl

fundusze europejskie

Fundusze
Europejskie

Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska