zdjęcie w tle

Ogłoszenie Wójta Gminy Trzciana

Ogłoszenie Wójta Gminy Trzciana

Ogłoszenie Wójta Gminy Trzciana z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie: 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Trzciana w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.

Wójt Gminy Trzciana zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. z 2023 r. poz.571 ze. zm. / do składania ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024r. §1.    Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, realizacji zadań publicznych Gminy Trzciana w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. §2. Rodzaje zadań:   Zadanie I - organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy, prowadzenie sekcji piłki nożnej w Trzcianie dla: seniorów, oldbojów, juniorów, trampkarzy i młodzików Zadanie II - organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, prowadzenie sekcji piłki nożnej w Trzcianie dla: młodzików, orlików, żaków i skrzatów.

§3.

    W ramach realizacji zadań wymienionych w §2 wspierane będą następujące przedsięwzięcia:

1. projekty, których przedmiotem jest integracja i rywalizacja sportowa dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Trzciana – zrzeszonych w klubach o zasięgu ogólnogminnym.

2. prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie sekcji piłki nożnej.

 §4.

 Koszty związane z realizacją zadań pokrywane z dotacji to:

- zakup sprzętu sportowego,

- delegacje zbiorowe na zawody,

- ekwiwalenty sędziowskie,

- zakup niezbędnych materiałów i usług do realizacji zadania,

- zakup nagród rzeczowych,

-zakup odzieży sportowej

- opłaty startowe,

§5 Zasady przyznania dotacji

1.Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023r.poz.571 ze zmianami)

2.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3.Zadanie powinno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.

4.W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta, nie będzie on związany złożoną ofertą. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

5.Przyznana dotacja będzie przekazywana w ratach na rachunek bankowy, przeznaczony do operacji związanych z realizacją zadania.

6.Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą, a oferentem, zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

7.Wójt Gminy Trzciana może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania z nim umowy i cofnąć dotację, w przypadku, gdy:

-rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,

-podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych,

-zostały ujawnione, nieznane wcześniej, okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta,

-podmiot nie dysponuje rachunkiem bankowym dla przyjęcia dotacji.

8.W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Gminę Trzciana z wyżej wymienionych przyczyn, Gmina może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizacje zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

9.Dotacja nie będzie przyznana na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją zadania.

§6. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań łącznie wynosi 25 000.00 zł. (słownie : dwadzieścia pięć tysięcy złotych )

 Na realizację zadania I w w/w konkursie przeznacza się środki finansowe w wysokości 20 000 zł.( słownie : dwadzieścia tysięcy złotych)

 Na zadanie II w w/w konkursie przeznacza się środki finansowe w wysokości 5 000 zł. (słownie : pięć tysięcy złotych).

Wysokość środków w 2023r. wynosiła 25 000.00 zł.

§7. Termin i warunki realizacji zadania

    1. W konkursie mogą być składane oferty wykonania zadań wymienionych w § 2 i §3, których realizacja rozpoczyna się w terminie od dnia 01 marca 2024r. i trwa do 31.12.2024r.

2. Szczegółowy termin i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.

 §8. Termin składania ofert

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do 19 lutego 2024r. do godz.9.00 oferty na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Trzcianie lub przesłanie oferty na adres Urzędu Gminy: 32-733 Trzciana 302,- /liczy się data wpływu/.

2. Oferty należy składać na drukach zgodnych ze wzorem Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018r. poz. 2057 ze zm.)

3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, prawidłowe, złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

4. Nie zapewnia się przyznania dotacji w wysokości określonej w złożonej ofercie.

§9. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert

      Wybór ofert i ogłoszenie wyników:

Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez Komisję Konkursową pod względem merytorycznym w terminie do 27 lutego 2024r.

      Przy ocenie będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

- merytoryczna wartość projektu i jego zbieżność z celami zadania,

- zasięg terytorialny, korzyści płynące dla mieszkańców Gminy z realizacji zadania,

- doświadczenie oferenta w realizacji tego zadania, realność wykonania tego zadania,

- udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania.

§10.

Zleceniobiorcy są zobowiązani do:

1. korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,

2. posiadania odrębnego rachunku bankowego,

3. sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie.

Wzór sprawozdania został określony w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018r. poz. 2057 ze zm.)

 §11.

    Zgodnie z art.17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina Trzciana zlecając zadania publiczne, ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, w szczególności: stopnia realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.

Załączniki opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2018 r., poz. 2057.

Wójt Gminy Trzciana

mgr Cezary Stawarz


tło

Godziny otwarcia urzędu

Poniedziałek

7:30-15:30

Wtorek

7:30-15:30

Środa

7:30-15:30

Czwartek

7:30-15:30

Piątek

7:30-15:30

Urząd gminy trzciana

Adres:

Trzciana 302,
32-733 Trzciana

Sekretariat:

tel: 14 648 44 20
e-mail: gmina@trzciana.pl

fundusze europejskie

Fundusze
Europejskie

Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska