zdjęcie w tle

RELACJA Z XLV SESJI RADY GMINY TRZCIANA

RELACJA Z XLV SESJI RADY GMINY TRZCIANA

W dniu 22 marca 2024 r. o godzinie 16:00 odbyła się XLV Sesja Rady Gminy Trzciana. Ostatnia Sesja Rady Gminy w obecnej kadencji.
W obradach Sesji Rady Gminy uczestniczyło 14 radnych.

Podczas obrad XLV Sesji Rady Gminy podjęto uchwały jak poniżej:

1.Przyjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
2.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania i obliczania w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Radę Gminy Trzciana.
3.Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 95 położona w miejscowości Kierlikówka.
4.Przyjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Trzciana, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Trzciana oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
5.Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciana w 2024 roku.
6.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2024 r.
7.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciana na lata 2024-2032.
8.Przyjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2024 r. środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania „Dostawa i montaż – Trenażer do symulacji pożarów wewnętrznych – II etap” dla KP PSP w Bochni.
9.Przyjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2024 r. środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Bochni.
10.Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bocheńskiemu na realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2082K Olchawa - Leszczyna w miejscowości Leszczyna".
11.Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bocheńskiemu na realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2072K Leszczyna - Nowe Rybie w miejscowości Ujazd i Rdzawa".
12.Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bocheńskiemu na realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2074K Żegocina - Kamionna w miejscowości Kamionna".
13.Przyjęcie uchwały zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bocheńskiemu na realizację zadania p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2095K w km od 3+021 do km 3+927 w miejscowościach Trzciana i Łąkta Dolna, Powiat Bocheński".
14.Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bocheńskiemu na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2072K Leszczyna – Nowe Rybie w miejscowości Kamionna".
15.Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 13 stycznia 2024 roku w sprawie pilnego zwołania nadzwyczajnego posiedzenia organów stanowiących.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała sprawozdania:

- Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Trzciana z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2023.
- Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Przewodnicząca Rady Gminy Renata Paruch odczytała sprawozdanie działalności Rady Gminy za okres kadencji 2018-2024. Podziękowała wszystkim radnym za 5 letnią współpracę oraz złożyła podziękowania Wójtowi Gminy Trzciana wręczając mu przy tym symboliczne podziękowanie oraz kwiaty.

Wójt Gminy Trzciana Cezary Stawarz odczytał podsumowanie mijającej kadencji wskazując w tym najważniejsze inwestycje wykonane w ciągu 5 lat. Podziękował Przewodniczącej Rady Gminy za współpracę wręczając podziękowanie oraz kwiaty. 
Następnie Wójt Gminy Trzciana wręczył każdemu radnemu osobiste podziękowanie po czym skierował podziękowania do Pani Sekretarz Wandy Surma oraz Pani Skarbnik Iwony Dudek.

Z powyższymi uchwałami można zapoznać się stronie BIP - LINK
Relacja z Sesji Rady Gminy z dnia 22 marca 2024 r. znajduję się na stronie - LINK
tło

Godziny otwarcia urzędu

Poniedziałek

7:30-15:30

Wtorek

7:30-15:30

Środa

7:30-15:30

Czwartek

7:30-15:30

Piątek

7:30-15:30

Urząd gminy trzciana

Adres:

Trzciana 302,
32-733 Trzciana

Sekretariat:

tel: 14 648 44 20
e-mail: gmina@trzciana.pl

fundusze europejskie

Fundusze
Europejskie

Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska