zdjęcie w tle

ZAPROSZENIE NA XLI SESJĘ RADY GMINY

ZAPROSZENIE NA XLI SESJĘ RADY GMINY

XLI Sesja Rady Gminy Trzciana odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2023 r. o godzinie 16:00.


                                                      
ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 31 sierpnia 2023r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy w Trzcianie zwołuję XLI Sesję Rady Gminy Trzciana, proponując porządek obrad jak w załączeniu. Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy w Trzcianie/sala konferencyjnaTransmisja z sesji - tutaj .  


 Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Renata Paruch

Otrzymują:

1. Radni Gminy Trzciana.

2.Sołtysi Gminy Trzciana

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020r.

poz. 713/ pracodawca jest zobowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia

mu brania udziału w pracach organów gminy.


PORZĄDEK OBRAD


1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

2.Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

3.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2023 r.

4.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciana na lata 2023-2030.

5.Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości należących do Gminy Trzciana na rzecz Powiatu Bocheńskiego.

6.Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki nr 897/19 stanowiącej zasób Gminy Trzciana.

7.Przyjęcie uchwały w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Trzciana uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Trzciana.

8.Przyjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Brzesko o uznanie lasów za ochronne, położonych na terenie Gminy Trzciana.

9.Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Trzciana.

10.Stanowisko Rady Gminy Trzciana w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie Gminy Trzciana.


11.Interpelacje, zapytania i wnioski.

12.Sprawy bieżące.

13.Zamknięcie obrad XLI Sesji Rady Gminy.


Załączniki
tło

Godziny otwarcia urzędu

Poniedziałek

7:30-15:30

Wtorek

7:30-15:30

Środa

7:30-15:30

Czwartek

7:30-15:30

Piątek

7:30-15:30

Urząd gminy trzciana

Adres:

Trzciana 302,
32-733 Trzciana

Sekretariat:

tel: 14 648 44 20
e-mail: gmina@trzciana.pl

fundusze europejskie

Fundusze
Europejskie

Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska