zdjęcie w tle

ZAPROSZENIE NA XLV SESJE RADY GMINY TRZCIANA

ZAPROSZENIE NA XLV SESJE RADY GMINY TRZCIANA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) uprzejmie zawiadamiam,
że na dzień 22 marca 2024 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy w Trzcianie
zwołuję XLV Sesję Rady Gminy Trzciana.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy w Trzcianie/sala konferencyjna

Transmisja z sesji - tutaj.


PORZĄDEK OBRAD

XLV Sesja Rady Gminy Trzciana

 22 marca 2024 r. godz. 16:00 - Urząd Gminy w Trzcianie / sala konferencyjna

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.

2. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

3. Przyjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.

4. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania i obliczania w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Radę Gminy Trzciana.

5. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 95 położona w miejscowości Kierlikówka.

6. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Trzciana, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Trzciana oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

7. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciana w 2024 roku.

8. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2024 r.

9. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciana na lata 2024-2032.

10. Przyjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2024 r. środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania „Dostawa i montaż – Trenażer do symulacji pożarów wewnętrznych – II etap” dla KP PSP w Bochni.

11. Przyjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2024 r. środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Bochni.

12. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bocheńskiemu na realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2082K Olchawa - Leszczyna w miejscowości Leszczyna".

13. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bocheńskiemu na realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2072K Leszczyna - Nowe Rybie w miejscowości Ujazd i Rdzawa".

14. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bocheńskiemu na realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2074K Żegocina - Kamionna w miejscowości Kamionna".

15. Przyjęcie uchwały zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bocheńskiemu na realizację zadania p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2095K w km od 3+021 do km 3+927 w miejscowościach Trzciana i Łąkta Dolna, Powiat Bocheński".

16. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bocheńskiemu na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2072K Leszczyna – Nowe Rybie w miejscowości Kamionna".

17. Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 13 stycznia 2024 roku w sprawie pilnego zwołania nadzwyczajnego posiedzenia organów stanowiących

18. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Trzciana z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2023.

19. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działalności za okres kadencji 2018-2024.

20. Podsumowanie mijającej kadencji przez Wójta Gminy Trzciana.

21. Interpelacje, zapytania i wnioski.

22. Sprawy bieżące.

23. Zamknięcie obrad XLV Sesji Rady Gminy.


Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Renata ParuchOtrzymują:

1. Radni Gminy Trzciana.

2. Sołtysi Gminy Trzciana

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020r.

poz. 713/ pracodawca jest zobowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia

mu brania udziału w pracach organów gminy.Załączniki
tło

Godziny otwarcia urzędu

Poniedziałek

7:30-15:30

Wtorek

7:30-15:30

Środa

7:30-15:30

Czwartek

7:30-15:30

Piątek

7:30-15:30

Urząd gminy trzciana

Adres:

Trzciana 302,
32-733 Trzciana

Sekretariat:

tel: 14 648 44 20
e-mail: gmina@trzciana.pl

fundusze europejskie

Fundusze
Europejskie

Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska